Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. +48 15 8686204, fax. +48 15 8686204


RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001


RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017


http://www.backowice-gmina.pl
sekretariat@backowice-gmina.pl


Skrzynka podawcza ePUAP - /3201xcfplc/skrytka lub /3201xcfplc/SkrytkaESP

       A A A

Odpowiedź na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016.

 

Pytanie 1

 

W załączniku nr 8 do SIWZ w §5 ust. 1. Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej w ramach umowy kompleksowej możliwe jest po spełnieniu warunków określonych przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o dokonanie następującej modyfikacji przedmiotowego zapisu: „Termin realizacji umowy – od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez OSD.”.

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść zapisu § 5, ust. 1 w zał. nr 8 do SIWZ.

 

Pytanie 2.

 

W załączniku nr 8 do SIWZ w §10. Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej ponosi Operator System Dystrybucyjnego będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania OSD zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi odbiorców zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, tj. w szczególności W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii dla Zamawiającego na jego pisemny wniosek przysługuje mu prawo do bonifikaty – zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.”.

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść zapisu § 10, ust. 1 w zał. nr 8 do SIWZ.

 

Pytanie 3.

 

W załączniku nr 8 do SIWZ w §13. Wykonawca informuje, że zmiana parametrów dystrybucyjnych w trakcie realizacji umowy kompleksowej może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu o następującej treści: „W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z Taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść zapisu § 13, ust. 1 w zał. nr 8 do SIWZ.

 

Pytanie 4

 

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia ustawy prawo energetyczne. Z uwagi na fakt, że wzór umowy Zamawiającego nie zawiera wszystkich przesłanek określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89 poz.625 z późn. zm.) art. 5 ust. 2 pkt. 2 zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z Wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego?

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść umowy, ponieważ:

 

§ 1 Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłowych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984)

 

§ 14 W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny oraz Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.Data wprowadzenia informacji: 2014-12-19 15:24:07
Ostatnia modyfikacja: edycja treści 2015-01-02 14:47:32
Wprowadził: Mariusz Karcz
Ilość wyświetleń: 1333
Rejestr zmian dla: Odpowiedź na pytania dot. przetargu nieograniczon...

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.