Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. +48 15 8686204, fax. +48 15 8686204


RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001


RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017


http://www.backowice-gmina.pl
sekretariat@backowice-gmina.pl


Skrzynka podawcza ePUAP - /3201xcfplc/skrytka lub /3201xcfplc/SkrytkaESP

       A A A

Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie


Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji zawarte są w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o  otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. Poz. 1641 bz.) dalej zwana „ustawą”.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Przepisów ustawy, o której mowa powyżej, nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnienie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa a także do jednostek sektora publicznego wymienionych w art. 4 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminy Baćkowice w celu ich ponownego wykorzystania.


Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

    1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baćkowice
    2. udostępniona w serwisie internetowym Gminy Backowice (http://backowice-gmina.pl)
    3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
 Udostępnieniu podlegają informacje i warunki określone w art. 11 wyżej wymienionej ustawy.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Gminy Baćkowice udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie internetowym Gminy Baćkowice (http://backowice-gmina.pl), jeżeli dla informacji sektora publicznego udostępnionych w ten sposób nie zostały określone inne warunki ich ponownego wykorzystywania:

    1. należy poinformować o źródle pozyskania informacji sektora publicznego,
    2. należy podać datę wytworzenia oraz datę pozyskania informacji sektora publicznego,
    3. jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle jej pozyskania,
    4. należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz spełnieniu ewentualnie innych warunków wynikających z przysługujących majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych,
    5. podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego, który dokonał jej przetworzenia zobowiązany jest do umieszczenia w przetworzonej informacji adnotacji o tym, że uzyskana informacja została przetworzona.

Zasady odpowiedzialności Gminy Baćkowice


Gmina Baćkowice ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została udostępniona w celu jej ponownego wykorzystania w sposób wymieniony w ust. 1. Gmina Baćkowice nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę. Gmina Baćkowice nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Baćkowice w zakresie regulowanym przepisami ustawy.

Gmina Baćkowice nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Baćkowice.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek.

Gmina Baćkowice określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

    • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baćkowice,
    • została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
    • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określona,
    • została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego powinien odpowiadać wnioskowi o którym mowa w ustawie z dnia  6 września 2001 r.( t.j. Dz. U. z2022r. poz. 902)  o dostępie do informacji publicznej, a także  winien zawierać:

    1. nazwę podmiotu zobowiązanego (tj. dysponenta informacji sektora publicznego)
    2. informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego
w sposób lub formie wskazanych we wniosku
    3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania
    4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług
    5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych
    6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek może być złożony w wersji papierowej albo elektronicznej na zasadach określonych w art. 39 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku z uwzględnieniem przepisów rozdziału 5 ustawy.

Gmina Baćkowice, po rozpatrzeniu wniosku:

    • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określenia warunków ponownego wykorzystywania;
    • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
    • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
    • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Gminę Baćkowice o przyjęciu ofert.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Gmina Baćkowice, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Wniosek może dotyczyć także umożliwienia, przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Gminy Baćkowice.

W takim przypadku, po rozpatrzeniu wniosku Gmina:

    • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
    • informuję wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;
    •  odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty do zawiadomienia Gminy Baćkowice o przyjęciu oferty.

Gmina Baćkowice nie jest zobowiązana do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzanie z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Gmina Baćkowice może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów określanych zgodnie i na zasadzie rozdz. 4 ustawy.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych we wniosku oraz związane z wpływem innych czynników , jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:

    • koszty materiałów wykorzystywanych do sporządzenia wydruków i kserokopii
    • koszty elektronicznych nośników danych    
    • koszty przekazania informacji (np. koszty przesyłki)
    • koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku.

Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz prawie do sprzeciwu.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z poźń. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 259 ), z tym, że:

    • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi
    • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Do spraw z zakresu przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania wszczętych i niezakończonych w dniu wejścia w życie  wyżej wymienionej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

 Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można kierować:

    • na adres Urzędu Gminy Baćkowice, 27-552 Baćkowice 84
    • adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy BaćkowiceData wprowadzenia informacji: 2017-01-26 15:28:22
Ostatnia modyfikacja: edycja treści 2023-04-14 12:39:40
Wprowadził: Mariusz Karcz
Ilość wyświetleń: 2922
Rejestr zmian dla: Ponowne wykorzystywanie...

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.